T112-10 SCR DATASHEET

DATASHEET SEARCH FORM

T112-10 ELECTRICAL SPECIFICATIONS

 

PARAMETER SYMBOL VALUES UNITS
Type SCR
Maximum average on-state current IT(AVR) 10 A
Non repetitive surge peak on-state current ITSM 150 A
Critical repetitive rate of rise of on-state current dI/dt 160 A/µs
Junction to case thermal resistance RTH(j-c) 1.8 K/W
Peak on-state voltage drop VTM 1.85 V

 

T112-10 Replacements

SYMBOL VALUES UNITS
Type
PGM > W
VDRM > V
IT(AVR) > A
IT(RMS) > A
ITSM > A
dI/dt > A/µs
dV/dt > V/µs
Tstg, Tj > °C
RTH(j-a) < K/W
RTH(j-c) < K/W
VGT < V
VTM < V
IGT < mA
IH < mA
Package

Replacement Search

 

T112-10 Datasheet. Page #1

T112-10
 datasheet

Page #2

T112-10
 datasheet #2

Description

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ò112 ÒÈÐÈÑÒÎÐÛ Ò112-10, Ò112-16 Êîíñòðóêöèÿ òèðèñòîðîâ 1,3 L min 12 max m1, m2 - êîíòðîëüíûå òî÷êè èçìåðåíèÿ èìïóëüñíîãî íàïðÿæåíèÿ â îòêðû