T132-25 SCR DATASHEET

DATASHEET SEARCH FORM

T132-25 ELECTRICAL SPECIFICATIONS

PARAMETER SYMBOL VALUES UNITS
Type SCR
Maximum average on-state current IT(AVR) 16 A
Non repetitive surge peak on-state current ITSM 330 A
Critical repetitive rate of rise of on-state current dI/dt 125 A/µs
Junction to case thermal resistance RTH(j-c) 0.8 K/W
Peak on-state voltage drop VTM 2.2 V

T132-25 Replacements

SYMBOL VALUES UNITS
Type
PGM > W
VDRM > V
IT(AVR) > A
IT(RMS) > A
ITSM > A
dI/dt > A/µs
dV/dt > V/µs
Tstg, Tj > °C
RTH(j-a) < K/W
RTH(j-c) < K/W
VGT < V
VTM < V
IGT < mA
IH < mA
Package

Replacement Search

T132-25 Datasheet. Page #1

T132-25
 datasheet

Page #2

T132-25
 datasheet #2

Description

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ò132 ÒÈÐÈÑÒÎÐÛ Ò132-16, T132-25, T132-32 Êîíñòðóêöèÿ òèðèñòîðîâ Âàðèàíò I Âàðèàíò II m1, m2 - êîíòðîëüíûå òî÷êè èçìåðåíèÿ èìïóëüñíîãî íàï