T142-63 SCR DATASHEET

DATASHEET SEARCH FORM

T142-63 ELECTRICAL SPECIFICATIONS

PARAMETER SYMBOL VALUES UNITS
Type SCR
Maximum average on-state current IT(AVR) 63 A
Non repetitive surge peak on-state current ITSM 1300 A
Critical repetitive rate of rise of on-state current dI/dt 160 A/µs
Junction to case thermal resistance RTH(j-c) 0.4 K/W
Peak on-state voltage drop VTM 1.65 V

T142-63 Replacements

SYMBOL VALUES UNITS
Type
PGM > W
VDRM > V
IT(AVR) > A
IT(RMS) > A
ITSM > A
dI/dt > A/µs
dV/dt > V/µs
Tstg, Tj > °C
RTH(j-a) < K/W
RTH(j-c) < K/W
VGT < V
VTM < V
IGT < mA
IH < mA
Package

Replacement Search

T142-63 Datasheet. Page #1

T142-63
 datasheet

Page #2

T142-63
 datasheet #2

Description

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ÒÈÐÈÑÒÎÐÛ ØÒÛÐÅÂÎÉ ○ ÊÎÍÑÒÐ○ÓÊÖÈÈ○ ÒÈÐÈÑÒÎÐÛ Ò141-63, Ò141-80, Ò142-63, Ò142-80 Êîíñòðóêöèÿ òèðèñòîðîâ ñ æåñòêèìè âûâîäàìè (Ò142) Âàðèàíò I Âà