TC112-10 Triac DATASHEET

DATASHEET SEARCH FORM

TC112-10 ELECTRICAL SPECIFICATIONS

PARAMETER SYMBOL VALUES UNITS
Type Triac
Maximum RMS on-state current IT(RMS) 10 A
Non repetitive surge peak on-state current ITSM 70 A
Junction to case thermal resistance RTH(j-c) 2.5 K/W
Peak on-state voltage drop VTM 1.85 V

TC112-10 Replacements

SYMBOL VALUES UNITS
Type
PGM > W
VDRM > V
IT(AVR) > A
IT(RMS) > A
ITSM > A
dI/dt > A/µs
dV/dt > V/µs
Tstg, Tj > °C
RTH(j-a) < K/W
RTH(j-c) < K/W
VGT < V
VTM < V
IGT < mA
IH < mA
Package

Replacement Search

TC112-10 Datasheet. Page #1

TC112-10
 datasheet

Page #2

TC112-10
 datasheet #2

Description

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ÒÐÈÀÊÈ ○ ○ØÒÛÐÅÂÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ○ ÒÐÈÀÊÈ ÒÑ112-10, ÒÑ112-16 Êîíñòðóêöèÿ òðèàêîâ L min 12 max m1, m2 - êîíòðîëüíûå òî÷êè èçìåðåíèÿ èìïóëüñíîãî í