TC132-50 Triac DATASHEET

DATASHEET SEARCH FORM

TC132-50 ELECTRICAL SPECIFICATIONS

PARAMETER SYMBOL VALUES UNITS
Type Triac
Maximum RMS on-state current IT(RMS) 50 A
Non repetitive surge peak on-state current ITSM 450 A
Junction to case thermal resistance RTH(j-c) 0.52 K/W
Peak on-state voltage drop VTM 1.8 V

TC132-50 Replacements

SYMBOL VALUES UNITS
Type
PGM > W
VDRM > V
IT(AVR) > A
IT(RMS) > A
ITSM > A
dI/dt > A/µs
dV/dt > V/µs
Tstg, Tj > °C
RTH(j-a) < K/W
RTH(j-c) < K/W
VGT < V
VTM < V
IGT < mA
IH < mA
Package

Replacement Search

TC132-50 Datasheet. Page #1

TC132-50
 datasheet

Page #2

TC132-50
 datasheet #2

Description

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ÒÐÈÀÊÈ ○ ○ØÒÛÐÅÂÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÒÐÈÀÊÈ ÒÑ131-40, ÒÑ131-50, ÒÑ132-40, ÒÑ132-50 Êîíñòðóêöèÿ òðèàêîâ ñ æåñòêèìè âûâîäàìè (ÒÑ132) Âàðèàíò I Âàðèàí