TC142-63 Triac DATASHEET

DATASHEET SEARCH FORM

TC142-63 ELECTRICAL SPECIFICATIONS

PARAMETER SYMBOL VALUES UNITS
Type Triac
Maximum RMS on-state current IT(RMS) 63 A
Non repetitive surge peak on-state current ITSM 480 A
Junction to case thermal resistance RTH(j-c) 0.44 K/W
Peak on-state voltage drop VTM 1.8 V

TC142-63 Replacements

SYMBOL VALUES UNITS
Type
PGM > W
VDRM > V
IT(AVR) > A
IT(RMS) > A
ITSM > A
dI/dt > A/µs
dV/dt > V/µs
Tstg, Tj > °C
RTH(j-a) < K/W
RTH(j-c) < K/W
VGT < V
VTM < V
IGT < mA
IH < mA
Package

Replacement Search

TC142-63 Datasheet. Page #1

TC142-63
 datasheet

Page #2

TC142-63
 datasheet #2

Description

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ÒÑ141, ÒÑ142 ÒÐÈÀÊÈ ÒÑ141-63, ÒÑ141-80, ÒÑ142-63, ÒÑ142-80 Êîíñòðóêöèÿ òðèàêîâ ñ æåñòêèìè âûâîäàìè (ÒÑ142) Âàðèàíò I Âàðèàíò II m1, m2 - êîíòðîëüí